CONDIȚII DE INTERNARE PENTRU INTERNAREA CONTINUĂ

 

ÎN AFARA URGENȚELOR:

Asistenţa medicală se acordă în regim de:

a) spitalizare continuă;

b) spitalizare de zi.

Asistența medicală spitalicească se asigură cu respectarea următoarelor criterii:

- urgențe medico-chirurgicale și situațiile în care este pusă în pericol viața pacientului sau au acest potențial, care necesită supraveghere medicală continuă;

- diagnosticul nu poate fi stabilit în ambulatoriu;

- tratamentul nu poate fi aplicat în condițiile asistenței medicale ambulatorii;

- alte situații bine justificate de către medicul care face internarea și avizate de medicul șef de secție/coordonator compartiment.

ACTE NECESARE PENTRU INTERNAREA CONTINUĂ:

1. Bilet de trimitere:

- de la medicul specialist;

- de la medicul de familie; 

2. B.I. sau C.I./ certificat de naștere copii;

3. Dovada calității de asigurat:

- Card de sănătate/adeverință eliberată de CASJ Cluj;

a. Angajați:

- Adeverință de la locul de muncă cu concediul medical din ultimele 12 luni;

4. Radiografie pulmonară dacă există efectuată recent;

5. Investigații de laborator recent;

6. Medicația personală pentru orice afecțiune cronică (diabet, hepatita cronică etc.), în afara celei pentru care se solicită internarea.

ACTE NECESARE PENTRU INTERNĂRILE DE ZI:

Pentru internările de zi este obligatoriu:

1. Bilet de trimitere:

- Medic de familie;

- Medic specialist;

2. Card de sănătate/ adeverință eliberată de CASJ Cluj;

Internările de zi nu pot fi urgență (sunt internări pentru stabilire de diagnostic).

PROGRAMĂRI:

Internările se fac de luni până vineri între orele 800 – 1500 cu programare telefonică în funcție de locurile  disponibile, la numerele:

SECȚIA/

COMPARTIMENTUL

NUMĂR TELEFON

INTERIOR

NUMĂR TELEFON

 DIRECT

CENTRALA SPITAL

 

- 0264 – 368317

MEDICINĂ INTERNĂ

- 13/14/15

- 0264 – 368318

COMPARTIMENT OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE

- 17

- 0264 – 368319

SECȚIA PEDIATRIE

- 22/42

- 0264 – 368320

COMPARTIMENT CHIRURGIE GENERALĂ

- 20/25

- 0264 – 367119

COMPARTIMENT ÎNGRIJIRI PALIATIVE

- 16

- 0264 – 366486

Vă mulțumim pentru înțelegere!

 

 

Externarea pacientului

Medicul curant ia decizia externării și o anunță pacientului cu 24 de ore înainte.

În același timp se redactează documentele necesare externării:

- Biletul de externare, întocmit de medicul curant

- Scrisoarea medicală

- Bilet trimitere, în cazul în care pacientul externat trebuie monitorizat.

- Rețeta compensată/gratuită dacă persona este asigurată;

 - Concediu medical;

- Se recomandă îngrijire medicală la domiciliu, servicii ce pot fi oferite de furnizorii de îngrijiri la domiciliu;

- Recomandări privind regimul igieno-dietetic de urmat;

- Recomandări privind un stil de viață sănătos;

 

În situația în care se impune transportul pacientului cu ambulanța se întocmește cererea de transport, avizată de către Manager/Directorul Medical, către Serviciul de Ambulanță sau CNAS Cluj.

 

Pacientul are dreptul sa solicite și să primească, la externare, un rezumat scris al investigațiilor, diagnosticului, tratamentului și îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării (biletul de ieșire din spital).

 

Se eliberează de către medical curant scrisoare medicală către medicul de familie sau medicul de specialitate din ambulatoriu, după caz, evaluarea stării de sănătate a pacientului la momentul externării și indicațiile de tratament și supraveghere terapeutică pentru următoarea perioadă (determinată conform diagnosticului):

 

La externare pacientul va primi inclusiv informațiile privind o eventuală apariție sau agravare a unor semne ori simptome care necesită revenirea de urgență la spital.

 

 

 

REGULAMENT PENTRU PACIENŢII INTERNAŢI

 

Pacienţii internaţi în cadrul spitalului trebuie să respecte următoarele reguli:

1. Să-şi exprime acordul cerut de personalul medical în situaţiile prevăzute prin legislaţia în vigoare și să completeze, „Chestionarul de satisfacție al pacientului”/ Chestionarul de feedback al pacientului, pe care l-au primit în momentul internării, în vederea îmbunățătirii calității serviciilor medicale;

2. Să se comporte civilizat și politicos cu personalul medical, să nu provoace neînțelegeri sau altercații cu personalul medical sau alți pacienți;

3. Să acorde încredere în tratamentul şi îngrijirile recomandate de medici și să respecte recomandările medicale si tratamentul;

4. În sprijinul stabilirii diagnosticului cât mai repede, este util să aducă la internare buletinele analizelor de laborator şi ale examenelor radiologice efectuate anterior, precum şi alte documente în legătură cu boala;

5. Să se prezinte la internare cu medicația aferentă bolilor cronice de care suferă și este deja diagnosticat, medicație eliberată pe reteța de medicii de familie, sau specialiști;

6. Să nu pretindă examene de laborator/radiologie sau investigații pe care medicul nu le consideră necesare, (se pot efectua la cerere contra cost);

7. Să respecte regimul alimentar recomandat de medic, chiar dacă diferă de mâncărurile cu care este obişnuit în familie;

8. Să nu depoziteze alimente decât în locurile permise (frigider);

9. Fumatul este strict interzis, în caz contrar bolnavii vor fi externaţi;

10. Să respecte circuitele spitalului şi să nu circule prin locurile interzise pacienţilor în vederea protecţiei proprii împotriva unor agenţi patogeni sau noxe;

11. Să umble în ţinută vestimentară îngrijită, decentă, când iese pe coridoare sau afară în curtea spitalului și să respecte regulile de igienă personală zilnică;

12. Să păstreze curăţenia în saloane, integritatea echipamentuilui, curăţenia în grupurile sanitare şi să nu degradeze instalaţiile, să nu arunce pansamente, vată şi alte obiecte sau resturi (alimentare ori de altă natură);

13. Atât pacienţii, cât şi persoanele care îi vizitează pe aceştia, sunt obligaţi să păstreze curăţenia şi liniştea;

14. Să stea în spital atât timp cât este necesar, să nu insiste să rămână mai mult decât trebuie, iar dacă doreşte externarea înainte de recomandarea medicului, aceasta se va face pe proprie răspundere şi sub semnătură;

15. În urma externării, are obligaţia să se prezinte cu scrisoarea medicală și copii după documentele primite din spital la medicul de familie şi să respecte întocmai indicaţiile medicului curant, revenind la control la termenele indicate;

16. În situaţia în care există nemulţumiri, pacientul poate să facă reclamaţie scrisă sau se poate adresa medicului şef de secţie sau conducerii spitalului, (pentru reclamații scrise există cutii speciale de colectare pe fiecare etaj).

 

 

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PACIENȚILOR

 

DREPTURI:

 

(1). Drepturile şi obligaţiile pacienţilor sunt prevăzute în Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacienţilor şi Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 386/2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003.

(2). Pacienţii au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale.

(3). Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nici o discriminare.

(4). Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la modul de a le utiliza.

(5). Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate.

(6). Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării.

(7). Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervenţiilor medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului şi nerespectării recomandărilor medicale, precum şi cu privire la date despre diagnostic şi prognostic.

(8). Pacientul are dreptul de a decide dacă mai doreşte să fie informat în cazul în care informaţiile prezentate de către medic i-ar cauza suferinţă.

(9). Informatiile se aduc la cunostinţă pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaşte limba română, informaţiile i se aduc la cunoştinţă în limba maternă ori în limba pe care o cunoaşte sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare.

(10). Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat şi de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său.

(11). Rudele şi prietenii pacientului pot fi informaţi despre evoluţia investigaţiilor, diagnostic şi tratament, cu acordul pacientului.

(12). Pacientul are dreptul de a cere şi de a obţine o altă opinie medicală.

(13). Pacientul are dreptul să solicite şi să primească, la externare, un rezumat scris al investigaţiilor, diagnosticului, tratamentului şi îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării.

(14). Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală asumându-şi, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.

(15). Când pacientul nu îşi poate exprima voinţa, dar este necesară o intervenţie medicală de urgenţă, personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a voinţei acestuia.

(16). În cazul în care pacientul necesită o intervenţie medicală de urgenţă, consimţământul reprezentantului legal nu mai este necesar.

(17). În cazul în care se cere consimţământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să fie implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de înţelegere.

(18). În cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenţia este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să îşi dea consimţământul, decizia este declinată unei comisii de arbitraj de specialitate.

(19). Comisia de arbitraj este constituită din 3 medici pentru pacienţii internaţi în spitale şi din 2 medici pentru pacienţii din ambulator.

(20). Consimţământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.

(21). Consimţământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învăţământul medical clinic şi la cercetarea ştiinţifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare ştiinţifică persoanele care nu sunt capabile să îşi exprime voinţa, cu excepţia obţinerii consimţământului de la reprezentantul legal şi dacă cercetarea este făcută şi în interesul pacientului.

(22). Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimţământul său, cu excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului şi evitării suspectării unei culpe medicale.

(23). Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia.

(24). Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.

(25). În cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi, implicaţi în tratamentul pacientului, acordarea consimţământului nu mai este obligatorie.

(26). Pacientul are acces la datele medicale personale.

(27). Orice amestec în viaţa privată, familială a pacientului este interzis, cu excepţia cazurilor în care această imixtiune influenţează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate şi numai cu consimţământul pacientului.

(28). Sunt considerate excepţii cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.

(29). În cazul în care furnizorii sunt obligaţi să recurgă la selectarea pacienţilor pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în număr limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale.

(30). Intervenţiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există condiţiile de dotare necesare şi personal acreditat.

(31). Se exceptează de la prevederile alin. (30) cazurile de urgenţă apărute în situaţii extreme.

(32). Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate.

(33). Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material şi de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în măsura posibilităţilor, mediul de îngrijire şi tratament va fi creat cât mai aproape de cel familial.

(34). Pacientul internat are dreptul şi la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afara spitalului.

(35). Personalul medical sau nemedical din unităţile sanitare nu are dreptul să supună pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze altfel decât prevăd reglementările de plată legale din cadrul unităţii respective.

(36). Pacientul poate oferi angajaţilor sau unităţii unde a fost îngrijit plăţi suplimentare sau donaţii, cu respectarea legii.

(37). Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării sale de sănătate sau până la vindecare.

(38). Continuitatea îngrijirilor se asigură prin colaborarea şi parteneriatul dintre diferitele unităţi medicale publice şi nepublice, spitaliceşti şi ambulatorii, de specialitate sau de medicină generală, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. După externare pacienţii au dreptul la serviciile comunitare disponibile.

(39). Pacientul are dreptul să beneficieze de asistenţă medicală de urgenţă, de asistenţă stomatologică de urgenţă şi de servicii farmaceutice, în program continuu.

40)Acordul pacientului informat:

 (1) Pentru a fi supus la metode de prevenţie, diagnostic şi tratament, cu potenţial de risc pentru pacient, după explicarea lor de către medic, medic dentist, asistent medical/moaşă, pacientului i se solicită acordul scris.

(2) În obţinerea acordului scris al pacientului, medicul, medicul dentist, asistentul medical/moaşa sunt datori să prezinte pacientului informaţii la un nivel ştiinţific rezonabil pentru puterea de înţelegere a acestuia.

(3) Informaţiile trebuie să conţină: diagnosticul, natura şi scopul tratamentului, riscurile şi consecinţele tratamentului propus, alternativele viabile de tratament, riscurile şi consecinţele lor, prognosticul bolii fără aplicarea tratamentului.

4)Vârsta legală pentru exprimarea consimţământului informat este de 18 ani. Minorii îşi pot exprima consimţământul în absenţa părinţilor sau reprezentantului legal, în următoarele cazuri:

a) situaţii de urgenţă, când părinţii sau reprezentantul legal nu pot fi contactaţi, iar minorul are discernământul necesar pentru a înţelege situaţia medicală în care se află;

b) situaţii medicale legate de diagnosticul şi/sau tratamentul problemelor sexuale şi reproductive, la solicitarea expresă a minorului în vârstă de peste 16 ani.

(5)  Medicul curant, asistentul medical/moaşa răspund atunci când nu obţin consimţământul informat al pacientului sau al reprezentanţilor legali ai acestuia, cu excepţia cazurilor în care pacientul este lipsit de discernământ, iar reprezentantul legal sau ruda cea mai apropiată nu poate fi contactat, datorită situaţiei de urgenţă.

(6) Atunci când reprezentantul legal sau ruda cea mai apropiată nu poate fi contactat, medicul, asistentul medical/moaşa pot solicita autorizarea efectuării actului medical autorităţii tutelare sau pot acţiona fără acordul acesteia în situaţii de urgenţă, când intervalul de timp până la exprimarea acordului ar pune în pericol, în mod ireversibil, sănătatea şi viaţa pacientului.

41).(1) Asiguraţii au următoarele drepturi:

a) să aleagă furnizorul de servicii medicale, precum şi casa de asigurări de sănătate la care se asigură, în condiţiile prezentei legi şi ale contractului-cadru;

b) să fie înscrişi pe lista unui medic de familie pe care îl solicită, dacă îndeplinesc toate condiţiile prezentei legi, suportând cheltuielile de transport dacă opţiunea este pentru un medic din altă localitate;

c) să îşi schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel puţin 6 luni de la data înscrierii pe listele acestuia;

d) să beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale în mod nediscriminatoriu, în condiţiile legii;

e) să efectueze controale profilactice, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru;

f) să beneficieze de servicii de asistenţă medicală preventivă şi de promovare a sănătăţii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;

g) să beneficieze de servicii medicale în ambulatorii şi în spitale aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate;

h) să beneficieze de servicii medicale de urgenţă;

i) să beneficieze de unele servicii de asistenţă stomatologică;

j) să beneficieze de tratament fizioterapeutic şi de recuperare;

k) să beneficieze de dispozitive medicale;

l) să beneficieze de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu;

m) să li se garanteze confidenţialitatea privind datele, în special în ceea ce priveşte diagnosticul şi tratamentul;

n) să aibă dreptul la informaţie în cazul tratamentelor medicale;

o) să beneficieze de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în condiţiile legii.

(2) Asiguraţii prevăzuţi în Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de asistenţă medicală gratuită, respectiv servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, suportate din fond, în condiţiile contractului-cadru şi din bugetele ministerelor şi instituţiilor respective, în condiţiile plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

(3) Personalităţile internaţionale cu statut de demnitar primesc asistenţă medicală de specialitate în unităţi sanitare nominalizate prin ordin al ministrului sănătăţii publice.

 

OBLIGAȚII:

 

(1) Obligaţiile asiguraţilor pentru a putea beneficia de drepturile prevăzute la pct.41. sunt următoarele:

a) să se înscrie pe lista unui medic de familie;

b) să anunţe medicul de familie ori de câte ori apar modificări în starea lor de sănătate;

c) să se prezinte la controalele profilactice şi periodice stabilite prin contractul-cadru;

d) să anunţe în termen de 15 zile medicul de familie şi casa de asigurări asupra modificărilor datelor de identitate sau a modificărilor referitoare la încadrarea lor într-o anumită categorie de asiguraţi;

e) să respecte cu stricteţe tratamentul şi indicaţiile medicului;

f) să aibă o conduită civilizată faţă de personalul medico-sanitar;

g) să achite contribuţia datorată fondului şi suma reprezentând coplata, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru;

h) să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care atestă calitatea de asigurat.

2)  Pacienţii au obligaţia de a suporta , în cazul în care prin fapta lor aduc prejudicii spitalului, prin deteriorarea unor bunuri aparţinând instituţiei, o taxã de daunã la nivelul  stabilit de cãtre conducerea spitalului , în vederea reparãrii prejudiciului cauzat.

Persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat beneficiază de servicii medicale numai în cazul urgenţelor medico-chirurgicale şi al bolilor cu potenţial endemo-epidemic şi cele prevăzute în Programul naţional de imunizări, monitorizarea evoluţiei sarcinii şi a lăuzei, servicii de planificare familială în condiţiile prevãzute de lege , în cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.

 

 

 

 

Time in Cluj-Napoca: