Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Condiţii încasare coplată:

 

În Spitalul Municipal ,,Dr. Cornel Igna,, Câmpia Turzii asiguraţii suportă, în cazul spitalizării continue, contravaloarea serviciilor hoteliere (cazare şi/sau masă) cu un grad ridicat de confort, peste confortul standard, acordate la cererea acestora. Prin confort standard, în ceea ce priveşte cazarea, se înţelege salon cu minimum 3 paturi, grup sanitar propriu, cu respectarea normelor igienico-sanitare şi fără dotări suplimentare (televizor, radio, telefon, frigider şi altele asemenea), iar în ceea ce priveşte masa, cea acordată la nivelul alocaţiei de hrană stabilite prin acte normative.

Contravaloarea serviciilor hoteliere cu grad ridicat de confort se stabileşte de fiecare unitate sanitară furnizoare de servicii spitaliceşti, cu obligația asigurării accesului asiguraților la servicii medicale spitalicești acordate în condiții hoteliere standard.

Spitalul Municipal ,,Dr. Cornel Igna,, Câmpia Turzii a propus suma de 10 lei pentru coplată, acest nivel fiind aprobat de Consiliul de Administraţie al unităţii, Decizia Nr. 409/15.11.2017.

Spitalul încasează de la asiguraţi suma corespunzătoare coplăţii, astfel:

 

a) Pentru serviciile medicale acordate în regim de spitalizare continuă, în secţiile/compartimentele cu paturi din unităţile sanitare cu paturi organizate conform prevederilor legale în vigoare şi aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate.

 

b) Pentru serviciile medicale spitaliceşti, acordate în regim de spitalizare continuă, prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază. Excepţie fac serviciile medicale spitaliceşti acordate în secţiile/compartimentele de îngrijiri paliative, serviciile medicale spitaliceşti pentru internările obligatorii pentru bolnavii aflaţi sub incidenţa art. 109, art. 110, art. 124 şi art. 125 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare şi cele dispuse prin ordonanţa procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, serviciile medicale spitaliceşti pentru tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanţa de judecată a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar-spital, serviciile medicale spitaliceşti pentru pacienţii din penitenciare ale căror afecţiuni necesită monitorizare şi reevaluare în cadrul penitenciarelor spital precum şi serviciile medicale spitaliceşti de lungă durată - ani şi serviciile medicale spitaliceşti pentru care criteriul de internare este urgenţa medico-chirurgicală.

Pentru serviciile medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare continuă coplata va fi încasată la internarea pacientului de către casierul unităţii care va elibera chitanţa anexa 1 COD: PO 857 – “Organizarea şi funcţionarea casieriei”. Asistenta de serviciu va ataşa chitanţa (exemplarul 1) în FOCG.

Registrul de casă se predă Biroului Financiar-contabil, care contabilizează şi înregistrează toate operaţiunile efectuate.

Evidenţa distinctă a sumelor reprezentând coplata pe fiecare secţie, sumele încasate constituie venituri proprii şi se utilizează ca atare.

Dacă pacientul refuză să achite suma de 10 lei reprezentând coplata acesta va fi înştiinţat că va fi supus rigorilor legii. Se vor aplica reglementările în vigoare privind executarea silită.

Categoriile de asiguraţi scutite de coplată prevăzute la art. 225 din Legea nr. 95/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fac dovada acestei calităţi cu documente eliberate de autorităţile competente că se încadrează în respectiva categorie, precum şi documente şi/sau după caz declaraţie pe proprie răspundere că îndeplineşte condiţiile privind realizarea sau nu a unor venituri, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 din PO 829 – „Categoriile de asiguraţi scutite de coplată”.

 

Categorii de asiguraţi scutite de coplată:

 

- serviciile medicale spitaliceşti acordate în secţiile/compartimentele de îngrijiri paliative;

- internările obligatorii pentru bolnavii psihici prevăzuţi la art.105, 113 şi 114 din Codul penal şi cele dispuse prin ordonanţa procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale;

- serviciile acordate pacienţilor care necesită asistenţă medicale spitalicească de lungă durată (ani) 360 zile;

- serviciile acordate pacienţilor pentru care criteriul de internare este urgenţa.

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 225 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt exceptate de la coplată următoarele categorii de persoane:

- copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii între 18 ani şi 26 de ani, dacă sunt elevi, absolvenţi de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii sau studenţii, dacă nu realizează venituri din muncă;

- bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de M.S., pentru serviciile medicale aferente bolii de bază a respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte surse;

- persoanele fizice cu venituri lunare numai din pensii al căror cuantum este de până la valoarea, întregită prin rotunjire în plus la un leu, a unui punct de pensie stabilit pentru anul fiscal respectiv;

- toate femeile însărcinate şi lăuzele, pentru servicii medicale legate de evoluţia sarcinii, iar cele care nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară, pentru toate serviciile medicale.

 

Declaratie coplata 

 

 

 

 

Time in Cluj-Napoca: