Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Constitutia Romaniei publicata in Monitorul Oficial nr.767/2003

Legea nr.95/2006 privind reforma in sanatate cu modificarile si completarile ulterioare

HOTĂRÂRE nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale

HG.nr.696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului - cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 - 2022

Ordin nr.1068/2021 rivind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului - cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 - 2022

OMSP nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare

OMSP nr.914/2006 privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare

OMSP nr.713/2004 privind Normele de autorizare sanitara si functionare a spitalului

ORDIN nr.1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie Şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia

Ordin nr.1091/2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic

Ordin nr.15/2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

Ordin nr.1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003

HG nr.429/2008 privind nivelul alocaţiilor de hrană pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice, cu modificarile ulterioare - HG nr.470/2021, Legea nr.133/2022 -

Ordin nr.1501/2016 privind aprobarea implementării mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice

Ordin nr.870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar

Lege nr.487/2002 sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice

Ordin nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice

Lege nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

OG nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

Lege nr.571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii

 REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) *)

Lege nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

HG nr.1269/2021 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie 2021 - 2025 şi a documentelor aferente acesteia

Lege nr.98/2016 privind achiziţiile publice

Lege nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Lege nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

OUG nr.96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă

Lege nr.319/2006 securităţii şi sănătăţii în muncă

Lege nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale

Lege nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

Lege nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun

Legea nr.53/2003 Codul muncii cu actualizarile la zi

Lege nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

HG nr.153/2018 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Sănătate şi asistenţă socială"

HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

Ordin nr.869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist - şef în unităţile sanitare publice cu paturi

OMSP nr.1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului  public

Lege nr.82/1991 contabilitatii

Lege nr.227 privind Codul Fiscal

OG nr.119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv

OMFP nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu

OMS nr.1312/2020 privind organizarea si functionarea structurii de management al calitatii serviciilor medicale in cadrul unitatilor sanitare cu paturi si serviciilor de ambulanta, in procesul de implementare a sistemului de management al calitatii serviciilor de sanatate si sigurantei pacientului

Lege nr.185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate

Ordin nr.1502/2016 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului etic care funcţionează în cadrul spitalelor publice

 

Contractul Colectiv de Munca

Regulamentul Intern

Regulamentul de Organizare si Functionare

 

Intocmit: c.jur.Biris Maria Cozmina

 

 

 

Time in Cluj-Napoca: